Regulamin korzystania z platformy e-learningowej
  https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/
 


Niniejszym ustala się następujące zasady korzystania z platformy e-learningowej https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/ w Akademii WSB, zwanej dalej platformą:

1.       Podstawą do prawidłowego korzystania z platformy jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie w dowolnym systemie operacyjnym przeglądarki internetowej, skonfigurowanej do obsługi i zapisywania plików cookies.  

2.       Wszelkie dodatkowe wymogi systemowe i aplikacyjne wynikają z zawartości materiałów dydaktycznych i zależą od osób korzystających z platformy.   

3.       Konto użytkownika platformy jest zakładane samodzielnie przez zainteresowanego studenta Akademii WSB. Do utworzenia konta niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej użytkownika. Konto aktywne jest do momentu zakończeniu toku nauczania w Akademii WSB.   

4.       W przypadku braku dostępu do platformy, niewłaściwego działania platformy, braku dostępu do kursu lub podejrzenia, że z danego konta korzystają osoby nieuprawnione, należy niezwłocznie zgłosić te fakty do administratora platformy, bądź osoby wskazanej przez administratora platformy.   

5.       Użytkownik konta odpowiada za umieszczane na platformie materiały.   

6.       Zabronione jest zamieszczanie na platformie treści naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych lub wulgarnych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. Zakazane jest również wykorzystanie dostępnych środków komunikacji w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie platformy. W przypadku łamania wymienionych zasad, konto użytkownika może zostać zawieszone.   

7.       Treści zabronione będę usuwane z zasobów platformy.  

8.       Użytkownik ma możliwość uzupełnienia lub poprawienia danych w swoim profilu. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie prawdziwości danych stanowiących profil użytkownika w tym zadbanie o  aktualność swojego adresu poczty elektronicznej podawanego w profilu. Wszelkie dodatkowe informacje, określone w profilu jako opcjonalne, użytkownik wprowadza lub usuwa na własne życzenie.   

9.       Akademia WSB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane korzystaniem z danych i informacji zamieszczanych przez innych użytkowników platformy, a także brakiem dostępu lub nieprawidłowościami w działaniu platformy wynikłymi z przyczyn niezależnych od Akademii WSB.   

10.   Wszelkich informacji pomocy związanej z funkcjonowaniem platformy udziela jej administrator.  

11.   Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na platformie e-learningowej Akademii WSB.  

12.   Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.). 

13.   Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C, z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05. Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl

14.   Administrator, przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do założenia konta użytkownika oraz w celu korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, więcej informacji dotyczących warunków i podstaw przetwarzania danych osobowych, znajduje się w obowiązku informacyjnym dotyczącym warunków przetwarzania danych osobowych  opublikowanym i dostępnym zgodnie z pkt 15 regulaminu. 

15.       Obowiązek informacyjny dotyczący warunków przetwarzania danych osobowych udostępniony został w formie online na platformie e-learningowej Akademii WSB, z którym każdy użytkownik zobowiązany jest się zapoznać przed założeniem konta użytkownika. 


Ostatnia modyfikacja: Thursday, 24 March 2022, 14:32