Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05.

2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni mgr Martyna Kucharska-Staszel, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

a. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celu założenia konta użytkownika do platformy w celu korzystania z platformy e-learningowej https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/;

b. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celach w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości e-mail;

c. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celach przesyłania wszelkich innych informacji marketingowych i handlowych oraz informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB oraz instytucje współpracujące z Uczelnią poprzez wiadomości e-mail.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a. dostawca usługi zapewniającej obsługę platformy https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/ umożliwiającej założenie konta użytkownika platformy celem korzystania z kursów dotyczących Edukacji międzykulturowej, które ta platforma zawiera;

b. podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c. pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, co będzie równoznaczne z usunięciem konta użytkownika. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych na tej podstawie.

6. Podanie danych osobowych w celu założenia konta użytkownika do platformy w celu korzystania z platformy e-learningowej https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/ jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest celu założenie konta użytkownika do opisanej wyżej platformy e-learningowej - https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl/ i korzystanie z niej.

7. Brak zgody lub jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 lit. b i c nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.

8. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe, nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Administrator nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:

a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;

b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).